Thursday, December 09, 2004

紅灣 IPO

決 定 把 紅 灣 半 島 拆 卸 重 建 的 地 產 發 展 商 新 創 建 主 席 鄭 家 純 先 生 昨 天 說 , 紅 灣 半 灣 的 外 觀 「 唔 係 咁 好 睇 」 , 把 它 拆 掉 重 建 可 以 令 維 港 海 岸 更 美 觀 , 不 會 出 現 難 看 的 建 築 群 ; . . . 事 實 上 維 港 兩 岸 的 建 築 物 不 管 是 住 宅 樓 宇 或 商 業 樓 宇 都 乏 善 足 陳 , 真 正 美 觀 的 可 說 寥 寥 可 數 , 更 多 的 是 外 貌 平 庸 、 毫 無 特 色 的 玻 璃 幕 牆 大 廈 , 即 使 全 港 最 高 的 國 際 金 融 中 心 二 期 也 不 見 得 如 何 美 觀 , 有 不 少 人 就 批 評 它 的 高 度 破 壞 了 香 港 島 的 山 巒 景 色 。 若 果 按 照 鄭 先 生 的 邏 輯 , 那 不 但 紅 灣 半 島 該 拆 , 大 部 份 維 港 兩 岸 的 建 築 物 包 括 國 金 二 期 都 該 拆 卸 重 建 , 只 有 這 樣 才 能 令 維 港 兩 岸 面 貌 煥 然 一 新 , 鄭 先 生 下 一 步 是 不 是 準 備 購 入 其 他 維 港 兩 岸 樓 宇 拆 卸 重 建 呢 ?
(蘋論,蘋果日報)

係啦,我想炸晒 gor D 樓好耐啦...

其實想拆左佢好易,只要將個項目注入一間新公司,公開招股上市,市民爭相認購,如有任何人敢反對拆樓,實俾人指住閙: "你唔好阻住我發達!"

No comments: