Thursday, March 19, 2015

三跑之一百八十元建設費

「機管局建議向離境旅客開徵一百八十元的建設費... 而精打細算的旅客更可能改往澳門及內地機場轉機。」
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150318/19080660

共匪邊有咁好死,為你機場飽和問題着想?人地恨不得將香港從國際視線消失呢。要害之一正是趕客,等人人轉去其他機場,摧毀香港航空樞紐地位,到時先起好條三跑嚟擺,咁先玩得你夠過癮。

乜嘢用者自付,又唔見你起咩蓮塘口岸時開徵陸路離境稅?(另點解整平塊地,起一兩棟矮矮地嘅建築物,幾條馬路,咁又要幾百億?)