Wednesday, September 03, 2008

垃圾會08

由於今年本人沒投票的分兒,所以在此嘈幾句算了... 本 blog 讀者(如有的話)大概早知本人立場。無他,那XX黨是惡霸,自然要支持其對家了...

(1) 獨立之謎

何解這麼多人這麼容易就幾乎可以當選?只要你自稱「獨立」,加上是「名人」就行,尤以此兩人為甚:

勞永樂 - 因廿三條事件被醫學界選民唾棄而未能成功連任醫學界議席,之後忽然化身民主鬥士,無間道得很...

龐愛蘭 - 此人更無厘頭,睜著眼講大話說自己獨立也有這麼高支持度...

(2) 唔做野之謎

長毛之類經常被指「唔做野」。我真不明白怎樣才算是「做野」。 抬棺材是「搞事」,議案投反對票也是「搞事」。我只希望議員們能夠:

You don't just give up. You don't just let things happen. You make a stand. You say no! You have the guts to do what's right when everyone else just runs away!

正因為大部分人都不敢 make a stand (包括我,連XX黨大名也不敢說啊),才更需要選這些人出來代替我們「搞事」...

(The link should make no sense to most people, so don't click it.)

(3) 我只想拜託各位新界東選民,不要投劉江華,唔該...

(4) 順便一貼:
鏡 頭 一 轉 , 民 建 聯 譚 耀 宗 、 張 學 明 等 人 在 台 上 扮 八 仙 演 話 劇 嘲 諷 有 人 想 分 裂 中 國 , 主 持 搞 gag 問 : 「 我 地 唔 係 咁 蠢 , 係 唔 係 ? 」 台 下 高 呼 「 係 ! 」 主 持 忙 糾 正 「 唔 係 」 。 蔡 素 玉 是 片 中 女 主 角 , 蔡 菜 子 對 婦 女 選 民 堅 稱 , 今 個 選 舉 是 場 「 奪 權 與 非 奪 權 之 戰 」 , 民 主 派 一 旦 取 得 優 勢 , 香 港 的 政 局 會 不 穩 、 國 際 評 級 會 下 降 、 股 票 會 跌 、 失 業 率 升 … … 選 舉 論 壇 是 戲 肉 , 當 年 大 家 力 爭 2007/2008 年 雙 普 選 , 蔡 菜 子 咄 咄 迫 問 民 主 派 的 余 若 薇 : 「 如 果 2012 有 普 選 你 地 支 唔 支 持 ? 」 今 天 , 民 建 聯 支 持 的 是 2017/2020 年 雙 普 選 。
(apple 3/9/2008)

其實觀眾無錯啊,那 proposition 是「我地唔係咁蠢 」,主持問是否同意,那當然是「係」嘛...